مدیریت doc بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مدیریت صنعتی، چكيده: اين تحقيق در يك كارخانه نساجي واقع در شهرك صنعتي يزد صورت پذيرفت. هدف از انجام اين تحقيق كاهش هزينه‌ها، افزايش ميزان توليد،‌ كاهش زمان بيكاري اپراتورها و ماشينها و همچنين كم كردن موجوديهاي ميان فرآيند توليد بود. براي رسيدن به .. دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 3322 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 223 حجم فایل:2,047 کیلوبایت

دانلود

چكيده:اين تحقيق در يك كارخانه نساجي واقع در شهرك صنعتي يزد صورت پذيرفت. هدف از انجام اين تحقيق كاهش هزينه‌ها، افزايش ميزان توليد،‌ كاهش زمان بيكاري اپراتورها و ماشينها و همچنين كم كردن موجوديهاي ميان فرآيند توليد بود. براي رسيدن به اين اهداف از شبيه سازي استفاده گرديد . مراحل انجام تحقيق به صورت خلاصه به اين صورت مي‌باشد. ابتدا چيدمان موجود در كارخانه شناسايي شد، درمرحله بعد زمانسجي براي دستگاهها و اپراتورها صورت گرفت. با نرم افزار، شبيه سازي مربوط به خط توليد انجام پذيرفت. با استفاده از آزمون مقايسه ميانگينها اعتبار مدل تاييد گرديد و سپس مدل اجراء و نتايج شبيه سازي ثبت گرديد. چهار شاخص براي مدل تعيين گرديد. 1- هزينه 2- تعداد توليد 3- ضريب بهره‌وري 4- متوسط زمان انتظار. براي مدل ابتدايي اين 4 شاخص معين شدند. سپس اصلاحات لازم بر روي مدل انجام گرفت و نتايج ثبت گرديد . 9 بار اين عمل تكرار شد. سپس اين 9 مدل با استفاده از روش تاپسيس و با اوزاني كه خبرگان به هر شاخص داده بودند رده‌بندي شدند.فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: كليات طرحمقدمه1-1 بيان مسئله تحقيق1-2 اهداف تحقيق1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن1-4 فرضيه تحقيق1-5 مدل تحقيق1-6 واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها1-7 روش تحقيق1-8 قلمرو تحقيق1-9 جمع آوري اطلاعات1-10 محدوديتها و مشكلات تحقيق1-11 مراحل انجام تحقيقفصل دوم: مطالعات نظري2-1-1 برنامه ريزي توليد2-1-2 تعادل خط توليد2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ)2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري2-1-7 تقدم و تأخر عمليات2-2-1 تئوري صف2-2- 2 تاریخچه2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان2-2-4-2 الگوي خدمت دهي2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت )2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم )2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه2-2-4-6 نظم سيستم2-2-4-7 مراحل خدمت2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف2-2-7 فرايند تولد و مرگ2-2-7-1 مدل M/M/1    2-2-7-2 مدل M/M/C     2-2-7-3 مدل M/M/C/K  2-2-7-4 مدل M/M/C/C  2-2-7-5 مدل      2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M         2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف           2-2-8-1 مدل باورود گروهي M(x)/M/1      2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي  2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ     2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1          2-2-8-3-2 مدل EK/M1   2-2-8-4 مدل M/HE2/1   2-2-8-5 نظام اولويت     2-2-9-1 شبكه‌هاي صف2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون2-3 مدلهاي آماري سودمند2-3-1 توزيع برنولي2-3-2 توزيع دو جمله‌اي2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي2-3-4 توزيع هندسي2-3-5 توزيع چند جمله‌اي2-3-6 توزيع پواسون2-3-7 توزيع يكنواخت2-3-8 توزيع نمايي2-3-9 توزيع نرمال2-3-10 توزيع گاما2-3-11 توزيع بتا2-3-12 توزيع لاجستيك2-3-13 توزيع مثلثي2-3-14 توزيع ارلنگ2-3-15 توزيع ویبل2-4 آزمونهاي برازندگي2-4-1 آزمون مربع كاي2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف2-5 تصميم گيريهاي چند معياره 2-5-1 روش تاپسيس2-6-1 تاريخچه شبيه سازي2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي2-6-4 زمينه كاربرد2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم2-6-6 اجزاي سيستم2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته2-6-8 مدل سيستم2-6-9 هنر مدلسازي2-6-10 انواع مدلها2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي2-7 تاريخچه شركت شرق جامه2-8 پيشينه تحقيق2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزاتفصل سوم: مدل سازي تحقيق3-1 معرفي كارخانه 3-1-1 واحد برش3-1-2 واحد دوخت3-1-3 واحد شست3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري3-2-1تعيين اندازه نمونه3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدلفصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق4-1 بررسي واحد برش4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست4-2-1 شبيه سازي خط توليد4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل4-2-3 زمان سنجي4-2-4واحد بازرسي4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي4-2-6 تعيين اعتبار مدلفصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج5-2 انتخاب شاخصها 5-2-1 شاخص هزينه5-2-2 شاخص تعداد توليد5-2-3 شاخص ضريب بهره‌وري5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي5-4 تجزيه و تحليل نتايج5-5 پيشنهادات5-6 تحقيقات آتيپيوستمنابع و ماخذمنابع فارسيمنابع لاتينفهرست جداولفهرست اشكال   تحقیق بهبود چیدمان بهبود خط تولید کارخانه پایان نامه مدیریت صنعتی بهبود مدیریت در خط تولید پایان نامه شبیه سازی سیستم صف بهبود چیدمان در خط تولید شبیه سازی مدیریت خط تولید شبیه سازی سیستمهای صف
 • جغرافیا shp شیپ فایل کاربری اراضی استان قم
 • این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان قم را نشان می دهد. برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش…

 • حسابداری docx حسابداری مدیریت و کاهش قیمت
 • حسابداری مدیریت و کاهش قیمت دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری تعداد مشاهده: 1959 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 15 حجم فایل:121 کیلوبایت دانلود   حسابداری مدیریت کاهش قیمت

 • کامپیوتر و IT doc ارائه دهنده خدمات اینترنت
 • مقاله ترجمه شده با عنوان: Internet service provider، یک ارائه دهنده سرویس اینترنت (به طور اختصار ISP که به آن ارائه دهنده دسترسی به اینترنت یا IAP نیز می گویند ) یک شرکت یا سازمانی است که دسترسی مشتریان را…

 • جغرافیا Raster نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهریز (واقع در استان یزد)
 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا تعداد مشاهده: 2716 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar فرمت فایل اصلی: Raster تعداد صفحات: 1 حجم فایل:587…

 • برق، الکترونیک، مخابرات حجم فایل:532 کیلوبایت دانلود شبیه سازی مقاله تغذیه سیکلو کانورتر موتور القایی انشقاق فاز
 • شبیه سازی تغذیه سیکلو کانورتر موتور القایی انشقاق فاز دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات تعداد مشاهده: 2348 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip حجم فایل:532 کیلوبایت دانلود عنوان مقاله:SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTORترجمه فارسی موضوع…

 • روانشناسی و علوم تربیتی doc پیشگیری از اعتیاد در خانواده
 • بخشی از متن: روزهای اول كه یك فرد از روی كنجكاوی در رفت‌وآمد با دوستان ناباب به مواد اعتیادآور روی می‌آورد،‌ وضع بدنی و روحی او كم‌كم تغییر می‌كند. ابتدا احساس قدرت و نشاط كاذبی دارد اما با گذشت زمان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *