حقوق doc غائب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق، مقدمه: مساله غايبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌هاي حقوقي، قوانين و مقررات كشورها، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد. قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد. با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي.. دسته بندی: علوم انسانی » حقوق تعداد مشاهده: 3037 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 192 حجم فایل:309 کیلوبایت

دانلود

مقدمه:مساله غايبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌هاي حقوقي، قوانين و مقررات كشورها، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد. قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد.با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم. جنگ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد.افزايش تعداد مفقودان و آزادگان (مفقودان سابق)، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود. در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد.با توجه به طرح سوالات متعدد در اين زمينه كه حتي قوانين موضوعه نيز پاسخگوي آنها نيست، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يران، قاضي را موظف مي‌كند تا «…. كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».فهرست مطالب:مقدمه  تقسيم مطالب    باب نخست: كلياتتقسيم موضوع  فصل يكم: تعاريف 1) علل غيبت و حكم غايب 2) امور مالي غايب  3) غايب و بقاي زوجيت  4) غيبت و حكم دادگاه5) تعريف غايب مفقود الاثر و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان ومفقود)  6) عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر گفتار يكم: قانون مدني و امور حسبيگفتار دوم: قوانين متفرقهباب دوم: وضع حقوق مالي غايبتقسيم موضوع  فصل يكم: وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين  گفتار يكم: وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين  بنديكم: اداره فضولي اموال غايب بنددوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي الف : دخالت وكيل  ب : اقدام وصيبند سوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني گفتار دوم: وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين  1- حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان 2- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب 3- وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند فصل دوم: مرحله تعيين امين تقسيم فصل  گفتار يكم: هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت  1- هدف از نصب امين   2- موارد تعيين امين 3- معناي امانت   4- شرط ضمان    گفتار دوم: تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح 1- متقاضي تعيين امين    2- طريق درخواست تعيين امين3- وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين  4- نصب امين درخارج از ا يران  5- ضم امين و موارد آن   6- تعيين امين موقت7- تعيين ناظر     8- تعدد امنا و نظار  9- قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه گفتار سوم: شرايط امين، اولويت‌ها الف- شرايط امينب- اولويت‌هاي نصب امينگفتار چهارم: اختيارات، وظايف و مسئوليتهاي امين 1- شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب 2- تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله 3- نگهداري و اداره اموال 4- فروش اموال ضايع شدني5- فروش اموال منقوله غير لازم   6- منع فروش و رهن اموال غير منقول7- ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب  8- نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی  9- تقسيم سهم الارث غائب 10- دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن  11- درخواست تحرير تركه مورث غايب  12- پرداخت هزينه‌ها 13- صلح دعاوي  14- تحويل دادن اموال پس از زوال سمت گفتار پنجم: حقوق و مسئوليت‌هاي امين بند يكم: حقوق امين  الف: حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه بند دوم: مسئوليت‌هاي امين الف- مسئوليت مدني   ب- مسئوليت كيفري گفتار ششم: عزل امين 1- موارد عزل امين  2- نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين3- پايان دوره امانت و نظارتفصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غايب تقسيم فصل گفتار يكم: اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب1- مفهوم ورثه  2- مفهوم تصرف موقت گفتار دوم: شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب 1- موارد اجراي اين مرحله 2- شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه  3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال 4- نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال5- اختيارات و وظايف ورثه باب سوم: حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثهتقسيم موضوع فصل يكم: اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايبگفتار يكم: اقسام موت و حقيقت ماهوی آن  1- اقسام موت    2- موت حقيقي  3- موت حكمي4- موت فرضي  گفتار دوم: ترديد در مرگ انسان و حكم آن  بند يكم: قاعده فقهي بند دوم: حقوق موضوعهالف- قانون مدنيب- امارات قانونيج- بررسي امارات قانوني و قضاييفصل دوم: صدور حكم و آثار آن تقسيم فصل  گفتار يكم: مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي  1- متقاضيان حكم  2- دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي 3- شرايط شكلي درخواست  گفتار دوم: نحوه رسيدگي دادگاه 1- تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم   2- حكم دادگاه و مندرجات آن 3- ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن  گفتار سوم: سوابق فقهي 1- لمعه – شهيد اول 2- قواعد- علامه حلي 3- مختصر المنافع – محقق حلي  گفتار چهارم: آثار حكم موت فرضي 1- آثار حكم در امور مالي و غير ماليفصل سوم: الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب گفتار يكم: آثار كشف زنده بودن غايب  ابطال حكم موت فرضي  بند اول – تاثير بازگشت غايب در اموال الف – وضع منافع و نمائات ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده  بند دوم – تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح الف- بازگشت زوج غايب ب- بازگشت زوجه غايب  باب چهارم: وضعيت خانواده‌ غايبتقسيم موضوع  فصل يكم: تكليف زوجه غايب  گفتار يكم: ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبتگفتار دوم: درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح   1- متقاضي صدور حكم 2- عده زوجه غايب 3- بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن  1- شرايط درخواست طلاق 2- عده زوجه غايب 3- نفقه زوجه در ايام عده 4- وضعيت توارث    گفتار چهارم: مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران 1- آيين يهود 2- ارتدوكس   3- دين زرتشت 4- ارامنه گريگورياننتيجه   كليد واژه   پيوست‌ها    پيوست يكم: نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم پيوست دوم: اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر  فهرست منابع و مآخذ    تحقیق غائب مفقود الاثر وضع حقوقی غائب مفقود الاثر کار تحقیقی حقوق غائب مفقود الاثر وضعیت حقوقی غائب مفقود الاثر قوانین حقوقی غائب مفقود الاثر احکام غائب مفقود الاثر پایان نامه غائب مفقود الاثر حقوق قانونی غائب مفقود الاثر
 • مهندسی شیمی pdf بررسی روند برج های تقطیر همراه با واکنش
 • تقطیر از رایج ترین روش هاي جداسازی در صنایع شیمیایی بوده و حدود 95% جداسازی مایعات و حدود 3% از کل انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده است. دسته بندی: فنی و مهندسی » مهندسی شیمی تعداد مشاهده:…

 • مکانیک exe شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001
 • شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player، توضیحات: يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از خط کش را شبيه سازي مي کند. استفاده از اين فايلهاي…

 • سوالات نهایی docx, pdf سوالات رشته روانشناسي پیام نور سال 92-1393
 • مجموعه سوالات دروس مختلف پايان ترم رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور نيمسال دوم 92-1393 و تابستان 1393 به همراه پاسخنامه دسته بندی: عمومی » سوالات نهایی تعداد مشاهده: 7111 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: docx, pdf تعداد صفحات:…

 • صنایع دستی doc طرح توجیهی طلا و جواهر سازی
 • طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) طلا و جواهر سازی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. طلا و جواهر ساز: کسی است که بتواند از عهده راه اندازی و تنظیم درجه حرارت کوره های ذوب…

 • کشاورزی و زراعت pdf جزوه فیزیولوژي وفیزیولوژي بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی
 • کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 363 صفحه تهیه شده است. دسته بندی: فنی و مهندسی…

 • جغرافیا PDF آموزش تصویری تفسیر نقشه های توپوگرافی (نقشه توپوگرافی خرم آباد)
 • در این فایل شما با شیوه ی تفسیر نقشه های توپوگرافی آشنا خواهید شد و با کمک آن می توانید نقشه ی منطقه مورد مطالعه تان را تفسیر کنید. از آنجایی که بخشی از پایان نامه ها ی رشته ی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *