حقوق doc عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پایان نامه و کار تحقیقی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، پيشگفتار: مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت … دسته بندی: علوم انسانی » حقوق تعداد مشاهده: 2891 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 247 حجم فایل:535 کیلوبایت

دانلود

پيشگفتار:مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم رساله اي كه پيش رو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان، دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.فهرست مطالب:پیشگفتار  مقدمه فصل اول: مفاهیم مسئولیت الف- مفهوم لغوی مسئولیت  ب- مفهوم کلی مسئولیت     ج- مسئولیت در قرآن کریمد- مسئوليت اخلاقيهـ- مسئوليت اجتماعي جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه الف- جنبه فردی مسئولیت ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه فصل دوم: مفاهیم مسئولیت کیفریمسئولیت واقعی و انتزاعیمقایسه مسئولیت با تکلیفتفاوت میان مسئولیت و مجرمیت فصل سوم: سابقه تاریخی مسئولیت  الف- سابقه مسئوليت در قديم الايامبند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام    1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت 2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات 3- موضوعي بودن مسئوليت                                                     – در ایران باستان                                                                   – در روم باستان                                                                   – در یونان باستان                                                                 ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر  فصل چهارم: مسئولیت کیفری در اسلام   الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلامب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلامبنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفریبند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیتبند سوم- اصل تساوی در مجازاتهابند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتهافصل پنجم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران      الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304  ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339       ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352   د- مجازات اسلامی مصوب 1307فصل ششم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری  حدود و قلمرو مسئولیت کیفری  بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزاالف- اهلیت جنایی  ب- اهلیت مادی یا واقعیج- اهليت جزائي  مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي   اهليت جزايي و مسئوليت كيفريبخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفريقلمرو تقصير در حقوق جزا الف- تقصير در قلمرو وسيع  بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار ارادهبند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار ارادهب- تقصير در قلمرو محدود  ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات  بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري   انواع اسناد در حقوق جزا  الف- اسناد يا انتساب ماديب- اسناد يا انتساب معنوياسناد مادي و مسئوليت كيفري   اسناد معنوي و مسئوليت كيفريفصل هفتم: اركان اهليت جزائياركان و اهليت جزاييركن اول- ادراك الف- مفهوم ادراك و تمييزب- نقش ادراك در مسئوليت كيفريج- عقل در مفهوم ادراكد- عقل در مقررات جزائي ايرانهـ – عقل در حقوق جزائي اسلامركن دوم- اختيارمفاهيم و كاربردهاي اختيارالف- اختيار در لغتب- اختيار در مفهوم فلسفيبند اول- عنصر قدرت بند دوم- عنصر اراده  ج- اختيار در مفهوم حقوقي  بند اول- مفهوم نقش اراده1- نقش اراده در ركن مادي جرم 2- نقش اراده در ركن رواني جرم                                                       بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق                                                          1- اختيارات در لغت                                                                                  2- اختيار در تكاليف و جزائيات                                                                     ركن سوم- علم به قانونالف- مفهوم قانونبند اول- نص جزاييبند دوم- عدم مشروعيت جزايي                                                                     ب- نقش علم به قانونبند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي    بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                    بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري                                            بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                    فصل هشتم: صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری عوامل رافع مسئوليت كيفريعلل عدم مسئوليت كيفريالف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت    ب- عوامل رافع مسئوليت كيفريج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير عللالف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري  بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي      بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي                                                      ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت         بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت                                بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازاتبند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات             تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگانتأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني        خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري    مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري        مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت  فصل نهم: جنونكودكي و مسئوليت كيفريتاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفالطفل كيست؟   مفهوم بلوغ الف- مفهوم علمي بلوغ  ب- معيار بلوغ در قفسه   بند اول- معيار بلوغ در كتاب  بند دوم- معيار بلوغ در سنت بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ  اهميت جرايم اطفال    مسئوليت جزايي اطفالمسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره  الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز     ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ                         مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايرانالف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304    ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352       ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361         مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام  الف- بلوغ  ب- ادراك يا تميز      بند اول- حقوقي                                                                                        بند دوم- جزائيات                                                                                      سن تمييز در حقوق جزاي اسلام  الف- سن عدم مسئوليت جزايي  ب- سن مسئوليت جزايي نسبي      ج- سن مسئوليت جزايي كامل فصل دهم: جنونجنـون سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين             جنون از مسايل موضوعي است         تعريف جنون  انواع جنون اول- اختلالات سيستم عصبيدوم- جنون اخلاق   سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر ارزيابي يا نحوه احراز جنونالف- كارشناس رواني   ب- همكاري كارشناس و قاضي جنون در قوانين سابق جزايي ايران جنون در قانون مجازات اسلامي ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنونآثار جنونلزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم الف- تقارن جنون يا جرمب- تلازم جنون يا جرمج- جنون كاملتأديب مجنونتشريفات اداري نگاهداري مجنون مسئوليت مدني مجنونفصل یازدهم: جبر و اشتباه  بخش اول- مفاهيم اجبار   الف- تعريف اجبار ب- اجبار و اختيارج- اجبار و اكراه د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار  بند اول- تفاوت اجبار و اكراهبند دوم- تفاوت اجبار و جنون  بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار  بخش دوم- انواع مختلف اجبارالف- اجبار مادي بند اول- علل اجبار ماديبند دوم- شرائط اجبار مادياجبار مادي با منشأ درونيب- اجبار معنوي  بند اول- اجبار معنوي خارجي شرايط اجبار معنوي خارجي بند دوم- اجبار معنوي داخلينقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفرينقش تحريك در مسئوليت كيفري تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزيربخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايرانالف- قانون مجازات عمومي     ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي ضوابط قانوني حاكم بر اجبار الف- اكراه در قتل   ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشدج- اجبار در غير مورد تعزيرات شرايط اجبار رافع مسئوليت جزاييمسئوليت مدني در زمينه اجبار  فصل دوازدهم: جهل و اشتباهبخش اول- مفاهيم جهلتعريف اشتباهمقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آنالف- جهلب- اشتباهج- غلطد- خطاهـ – سهوو- غفلتز- نسيانتفاوت ميان جهل و نسيانجايگاه اشتباه در حقوق جزا  الف- اشتباه در قانونب- اشتباه در عملبخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفيالف- جهل مركبب- جهل بسيط (شبهه)بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه الف- جهل و شبهه حكميهب- جهل و شبهه موضوعيهج- جهل تقصيري د- جهل قصوريبخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلاميالف- جايگاه در جرائم مستوجب حدب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيراتبخش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفريب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفريبخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلاميالف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفريبند اول- ادله برائتبند دوم- قاعده درأ بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفريبند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهلبند دوم- قاعده وجوب تعلم احكامبند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلاميج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايرانالف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد1- جرم زنان2- حد مسكر3- جرم سرقتب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاصبند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت) ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديهبند اول- جهل حكميبند دوم- جهل موضوعيخلاصه بحثفهرست منابع و مآخذ   رفع مسئولیت کیفری در فقه حقوق جزاء در فقه رفع مسئولیت کیفری در حقوق رفع مسئولیت کیفری رفع مسئولیت کیفری در حقوق جزا مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی مسئولیت کیفری در حقوق جزا احکام رفع مسئولیت کیفری حقوق رفع مسئولیت کیفری پایان نامه پیرامون جزاء
 • معماری docx تحقیق مجتمع الماس شرق
 • دانلود تحقیق مجتمع الماس شرق :زیر بنای این سازه در حدود 6500 متر مربع ودر 5 طبقه به ارتفاع هر طبقه5/4 بنا شده است.این سازه علاوه بر 1210 واحد تجاری دارای فضاهای جانبی دیگری نیز مانند نماز خانه رستوران مللcourt…

 • مدیریت doc مبانی نظری اعتماد سازمانی
 • 1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ... دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 1542 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 24 حجم فایل:141 کیلوبایت دانلود مفهوم اعتماد از بدو پیدایش بشریت…

 • صنایع غذایی pdf طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهی
 • طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) فرآوی و بسته بندی گوشت ماهی با ظرفیت 1800 تن در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. دسته بندی: کارآفرینی » صنایع غذایی تعداد مشاهده: 3657 مشاهده فرمت…

 • جغرافیا Shp شیپ فایل زمین شناسی استان سمنان
 • این فایل شامل سازندهای زمین شناسی کل استان به صورت شیپ فایل می باشد و در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه…

 • مکانیک stp دانلود فایل مهره کاسه نمد 4
 • دانلود فایل مهره کاسه نمد 4:مناسب برای دانشجویان رشته مکانیک و علاقه مندان به نرم افزار دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک تعداد مشاهده: 1376 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: stp حجم فایل:13 کیلوبایت دانلود دانلود فایل…

 • شیمی doc پایان نامه اپوکسیداسیون ترکیبات الفین با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده قابل بازیافت کروم بر پایه نا
 • پایان نامه اپوکسیداسیون ترکیبات الفین با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده قابل بازیافت کروم بر پایه نانو؛ در سال هاي اخير، تحقیقات زیادی به منظور توسعه روش های سازگار با محیط زیست و تمیز برای تبديلات شيمي آلی انجام شده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *